fredag 25 september 2009

I de enögdas rike är Jan Björklund kung

Idag kom Skolinspektionen med en rapport om läget i den svenska skolan. Rapporten konstaterar minskade kunskapsnivåer bland svenska elever under de senaste decennierna. Men det är inte det som är det egentligt intressanta, utan vilka orsaker man pekar på.

Det man framför allt konstaterar som orsaker till de försämrade resultaten i skolan är att sociala skillnader mellan elever fått allt mer ökad betydelse för elevernas resultat. Vi har inte längre en likvärdig skola för alla i Sverige, konstaterar man. Bland annat har segregationen ökat, och fått till konsekvens att man även segregerar svaga och starka elever. De socioekonomiska skillnaderna kompenseras dessutom i väldigt liten utsträcknig i pengatilldelningen per elev, vilket försämrar stödfunktionerna för de som behöver det. Generellt sett är den långt gångna decentraliseringen (och får jag personligen inflika, valfriheten) i skolvärlden ett problem.

Samtidigt blir det allt mindre integrering av de svagpresterande eleverna. De skiljs i stället i allt yngre åldrar ut från övriga elever och utsätts för särlösningar, som i sin tur förvärrar, eller till och med orsakar, inlärnings och anpassningsproblematiken.

Ingetning sägs om hårdare tag, fler betyg, och ökad kontroll, som ett sätt att få en förbättrad kunskapsnivå. Det kan också väcka en viss förvåning bland dem som följt regeringens utbildningspolitiska linje att ordet flumpedagogik inte omnämns en enda gång...

Hur skolmajor Jan Börklund reagerar? Han vill införa betyg för sexåringar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar